Kết nối tới server Windows từ máy tính Windows

Sau khi khởi tạo server hệ điều hành Windows. Hệ thống sẽ gửi email có chứa thông tin:

  • WAN Address (Public IP): Địa chỉ IPv4 để kết nối tới server
  • Tên đăng nhập (Username): Tên đăng nhập, mặc định cho server Windows là Administrator
  • Mật khẩu (Password)

Từ máy tính Windows, bạn mở phần mềm Remote Desktop Connection, đây là phần mềm này có sẵn trên Windows.

Tại ô Computer, điền Public IP của server:

Ấn Connect để bắt đầu kết nối. Bạn sẽ được yêu cầu nhập Username và Password:

Ấn OK để xác nhận. Bạn sẽ nhận được cảnh báo về Cetificate, ấn Yes để tiếp tục:

Kết nối thành công đến Windows Server: